Burgerinitiatief voor de sluiting van de konijnenhouderij

Handtekeningenformulier burgerinitiatief: Konijnenfokverbod voor de commerciële Konijnenhouderij

Ondersteuningsverklaring burgerinitiatief - Ondergetekende verklaart hierbij het volgende burgerinitiatief dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden te ondersteunen:

Konijnenfokverbod voor de commerciële Konijnenhouderij in Nederland

Middels dit burgerinitiatief willen wij, Nederlandse burgers die bezorgd zijn over het welzijn van konijnen, bewerkstelligen dat er een einde komt aan het dierenleed in de Nederlandse commerciële Konijnenhouderij, namelijk door middel van een vastgelegd fokverbod.

Toelichting:
Wij, de ondertekenaars van dit burgerinitiatief, constateren dat: 

- op dit moment ruim 320.000 konijnen lijden in de Nederlandse vee-industrie;
- er veel gezondheidsproblemen onder konijnen bestaan, zowel bij de jonge vleeskonijnen als de voedsters;
- veel konijnen, door de slechte huisvesting, last van gedragsproblemen hebben; 
- vrouwelijke konijnen op gruwelijke en onnatuurlijke wijze worden bevrucht;
- veel konijnen overlijden nog voor ze naar een buitenlands slachthuis worden getransporteerd; 
- het transport naar buitenlandse slachthuizen van (zeer) lange duur is, waarbij het dierenwelzijn ernstig wordt aangetast;
- er geen draagvlak in de Nederlandse samenleving bestaat voor het fokken van konijnen voor de vleesproductie;
- De Nederlandse bevolking niet of nauwelijks konijnenvlees eet en dat veel mensen konijnen als een huisdier beschouwen.

Verzoeken de leden van de Tweede Kamer om dit initiatief van Stichting Konijnen in Nood te bespreken in het Nederlandse Parlement en alles te doen wat binnen hun bevoegdheden ligt om te komen tot een  commerciële  fokverbod voor de konijnenhouderij in Nederland.

Reeds 2710 mensen gingen u voor. Teken ook het Burgerinitiatief!

Achternaam:
Straat + huisnr.
Postode:
Woonplaats:
E-mail adres:
Geboortedatum: